MN Oftalmoloji Yıl 30 Sayı 2 2023

Editör
İlhan GÜNALP

Editör Yardımcıları
Figen ŞERMET, İzzet CAN, Mehmet Numan ALP

Editörler Kurulu
Huban ATİLLA, Ömür UÇAKHAN GÜNDÜZ, Canan GÜRDAL, Banu HOŞAL, Aysun İDİL, Feyza ÖNDER, Oya TEKELİ, Alper YARANGÜMELİ, Nilüfer YALÇINDAĞ


İÇİNDEKİLER

Klinik Araştırmalar

Yırtıklı Retina Dekolmanlı Hastalarda Silikon Yağının Optik Koherans Tomografi Bulguları Üzerindeki Etkisi
The Effect of Silicone Oil on Optical Coherence Tomography Findings in Patients with Rhegmatogenous Retinal Detachment
Pınar ERÖZ, Özlem YILDIRIM, Özer DURSUN, Mustafa VATANSEVER, Erdem DİNÇ, Özgün ÖCALAN

Oral İzotretinoin Kullanan Hastalarda Kornea Endotel Sağlığının ve Kornea Dansitometrisinin Değerlendirilmesi
Corneal Endothelial Health and Corneal Densitometry Evaluation in Patients Using Oral Isotretinoin
Şule İDACI KOÇ, Emine Esra KARACA, Dilay ÖZEK, Ahu YORULMAZ, Özlem EVREN KEMER

Diyabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Aflibersept ve Ranibizumabın Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Intravitreal Aflibercept and Ranibizumab Efficacy in Diabetic Macular Edema
Muhammet Latif TUNCER, Utku LİMON

Üçüncü Basamak Merkeze Başvuran Keratokonus Hastalarının Demografik, Klinik ve Topografik Özelliklerinin İncelenmesi
Evaluation of Demographic Clinical and Topographic Characteristics of Keratoconus Patients in a Tertiary Referral Center
Burcu YÜCEKUL, Nilgün SOLMAZ, Ayşe Feyza ÖNDER

Diyabetik Retinopati Hastalarında COVID-19 Salgını Kaynaklı Anksiyetenin Retina Kliniği Takiplerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Effect of the COVID-19 Related Anxiety Levels on the Retina Clinic Visits in Patients with Diabetic Retinopathy
Mücella ARIKAN YORGUN, Semih ÖNER, Zarife NURBANU MENDİ, Yelda YILDIZ TAŞÇI, Yasin TOKLU

Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımlarının Orbital Kütlelerin Histopatolojik Dağılımına Olan Etkisi: Üçüncü Basamak Referans Merkez Deneyimi
The Effect of Current Diagnosis and Treatment Approaches on the Histopathological Distribution of Orbital Masses: Experience of a Tertiary Referral Center
Mehmet Serhat MANGAN, Ahmet Murat SARICI

Oküler Graft Versus Host Hastalığında Prognozu Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Prognosis in Ocular Graft Versus Host Disease
Kübra GÜL ÖLKE, Elif ERDEM, İbrahim İnan HARBİYELİ, Hüseyin Derya DİNÇYÜREK, Birol GÜVENÇ, Barbaros Şahin KARAGÜN, Meltem YAĞMUR

Sigara Kullanıcılarında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Kompleksindeki Yapısal Değişiklikler
Structural Changes in the Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex in Smokers
Gamze KARATAŞ, Mehmet Egemen KARATAŞ, Zeynep KUNT

COVID-19 Pandemisinde Online Eğitimin Okul Çağı Çocuklarında Miyopinin Progresyonu Üzerine Etkisi
The Effect of Online Education on the Progression of Myopia in School Age Children in the COVID-19 Pandemic
Demet MUTLU, Nurettin BAYRAM, Cemal ÖZSAYGILI

Göz Hastalıkları Açısından Askerliğe Elverişsiz Kararı Alan Yükümlülerin Etyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Etiological Evaluation of Young Adults Who Inconvenient for Military Service Due to Ophthalmic Diseases
Nejla TÜKENMEZ DİKMEN, Mehmet Göksel ULAŞ, Murat SÖNMEZ

Olgu Sunumları

Torpedo Makülopatisi: Olgu Sunumu
Torpedo Maculopathy: A Case Report
Parvana ABDULLAYEVA, Nahid MAMMADOV

Retinitis Pigmentosa OlgusundaBilateral Retrobulber Optik Nörit
Bilateral Retrobulbar Neuritis in a Case with Retinitis Pigmentosa
Oğuzhan ORUZ, Aysel PELİT, İlknur EROL