Veri Politikamız

MEDİCAL NETWORK KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. GİRİŞ
MEBAS Medikal Basın Yayın ve Tanıtım Ajans Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Medical Network” veya “Şirket”) için Kullanıcıları, Çalışanları, Çalışan Adayları, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçileri ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait Kişisel Verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili Kişisel Verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. İlaveten, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesi ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Bir Anayasal hak olan ve kanuni düzenlemelere tabi olan Kişisel Verilerin korunması konusunda, Medical Network, Kullanıcılarının, Çalışanlarının, Çalışan Adaylarının, Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, İşbirliği İçinde Olduğu Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Yetkililerinin, Ziyaretçilerinin ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilerin Kişisel Verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte olup, bunu bir şirket politikası haline getirmiştir.
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen Kişisel Verilerin korunması için Medical Network tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Bu Politika’da Kişisel Verilerin işlenmesinde Medical Network’ün benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:
• Kişisel Verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel Verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
• Kişisel Verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• Kişisel Verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
• Kişisel Verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
• Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
• Kişisel Veri Sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
• Kişisel Verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
• Kişisel Verileri İşleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
• Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
2. POLİTİKA’NIN AMACI VE KAPSAMI
Bu Politika’nın temel amacı, Medical Network tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen Kişisel Veri İşleme faaliyeti ve Kişisel Verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve bu kapsamda Medical Network’ün Kullanıcılarını, Çalışanlarını, Çalışan Adaylarını, Şirket Hissedarlarını, Şirket Yetkililerini, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanlarını, Hissedarlarını ve Yetkililerini, Ziyaretçilerini ve Şirketin ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.
Bu Politika; Medical Network’ün Kullanıcıları, Çalışanları, Çalışan Adayları, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olduğu Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile Ziyaretçilerinin ve Şirketin ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm Kişisel Verilerine ilişkindir.
3. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ
Bu Politika, Medical Network tarafından düzenlenerek 01.08.2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.
Bu Politika Medical Network’ün internet sitesinde (www.medicalnetwork.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.
4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme Kişisel Verinin, Kişisel Veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesi ve bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren ve Medical Network’ün internet sayfasında (www.medicalnetwork.com.tr) yayınlanmış olan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

Çalışan(lar) Medical Network bünyesinde ve bordrosunda kayıtlı olarak çalışan gerçek kişiler.
Çalışan Aday(lar)ı Medical Network’ün herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Medical Network’ün incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Medical Network’ün her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (hizmet alınan kurumlar, … gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

Kişisel Veri(ler) Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.).

Bu Politika’da, aksi belirtilmediği ya da özel olarak düzenlenmediği sürece, “Kişisel Veri” terimi “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsamakta olup, “Kişisel Veriler” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” için de geçerli olacaktır.

Kişisel Veri İşleme Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi/Sahipleri (ilgili Kişi) Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi.

KVK Kanunu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Kullanıcı(lar) Medical Network’ün yürüttüğü faaliyetler kapsamındaki basılı ve online yayıncılık hizmetlerinden, Medical Network’ün internet sayfası üzerinden ya da başka bir yolla, yayınlanmak üzere akademik makale sunmak, yayınlanmış akademik makaleleri araştırmak, incelemek, indirmek, video ve TV izlemek gibi yollarla faydalanan ve bu doğrultuda Kişisel Verileri elde edilen gerçek kişiler. Bu Politika’nın amaçları bakımından, Medical Network’ün yukarıda belirtilen hizmetlerinden yararlanan kişinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin gerçek kişi çalışanları, hissedarları ve yetkilileri Kullanıcı tanımı kapsamında yer alacaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Şirket Hissedarı Medical Network’de pay sahibi gerçek kişiler
Şirket Yetkilileri Medical Network yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.

Veri İşleyen Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu Politika açısından, Veri Sorumlusu Medical Network’dür.

Ziyaretçi(ler) Medical Network’ün sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişiler.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Medical Network, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, Kişisel Veri İşleme konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde Kişisel Veri İşleme faaliyetinde bulunur. Medical Network Kişisel Verileri, kanunlarda öngörülen veya Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder.
Kişisel Veriler Medical Network tarafından, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki Kişisel Veri İşlemeye ilişkin şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlenir.
Medical Network, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket eder.

Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatılır, rıza alınması gereken durumlarda Kişisel Veri Sahiplerinden rızaları talep edilir ve Kişisel Veriler aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak işlenir.
5.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
5.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Medical Network; Kişisel Veri İşleme konusunda hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket eder. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme konusunda orantılılık gerekliliklerini dikkate alır, Kişisel Verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmaz.
5.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Medical Network; Kişisel Veri Sahiplerinin temel haklarını ve yasal menfaatlerini dikkate alarak işlediği Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri alır.
5.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Medical Network; meşru ve hukuka uygun olan Kişisel Verileri İşleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve Kişisel Verileri yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işler.
5.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Medical Network; Kişisel Verileri faaliyet konusu ile ilgili olarak ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işler. Bu doğrultuda, Kişisel Verileri, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine uygun olarak işler ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verileri İşlemekten kaçınır.
5.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Medical Network; Kişisel Verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta Kişisel Verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edilir, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılır, bir süre belirlenmemişse Kişisel Verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklar. Sürenin sona ermesi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
5.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI
KVK Kanunu ile Kişisel Verileri İşlemenin koşulları düzenlenmiş olup, Medical Network tarafından Kişisel Veriler aşağıda belirtilen bu koşullara uygun olarak işlenir.
5.2.1. Kişisel Verileri İşleme Şartları
Medical Network; kural olarak Kişisel Verileri, Kişisel Veri Sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle işler. Ancak, KVK Kanunu’nda sayılan aşağıdaki hallerden biri veya birkaçının varlığı durumunda, Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olmasa dahi Kişisel Veriler işlenebilir:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşleme Şartları
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlemesinde Medical Network tarafından özel hassasiyet gösterilir. Bu doğrultuda, Özel Nitelikli Kişisel Veriler Medical Network tarafından, Kişisel Veri Sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kanunu’nun 6. Maddesi uyarınca, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilir:
• Kişisel Veri Sahibinin sağlığı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
• Kişisel Veri Sahibinin sağlığına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler ise ancak, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla.
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, SINIFLANDIRILMASI VE SAKLANMA SÜRELERİ
Kişisel Veriler Medical Network tarafından, aşağıda 6.1’de belirtilen meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri İşleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Verileri İşleme koşullarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta Kişisel Veri İşlemeye ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak işlenir. Bu doğrultuda, Medical Network tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi amaçları ve Kişisel Veri kategorileri, Kişisel Veri Sahibi Kategorileri, Kişisel Veri kategorileri ile Kişisel Veri Sahibi kategorilerinin ilişkilendirilmesine ilişkin hususlar bu Politika’nın 6.1 ve 6.2. maddelerinde belirtilmektedir.
6.1. MEDICAL NETWORK TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Medical Network, Kişisel Verileri, faaliyet konusu kapsamında yürüttüğü faaliyetleri doğrultusunda aşağıda belirtilen amaçlarla işler:
• Basılı ve online yayıncılık hizmetlerinden Kullanıcıların yararlandırılması,
• Kullanıcılara; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, e-posta yoluyla üçüncü kişilerin ürün/hizmet tanıtımlarının yapılması dahil, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistikî analizler yapılması,
• Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
• Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi, tahsilatların ve ödemelerin yapılması,
• Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
• Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda ve teknolojik konularda hizmet alınabilmesi,
• Kimlik teyidi,
• Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
• Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
• Bilgilerin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
• Kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesi,
• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Hukuk işlerinin icrası/takibi,
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
• Çalışanlar’ın Kişisel Verileri EK 1’de belirtilen amaçlarla,
• Çalışan Adayları’nın Kişisel Verileri EK 2’de belirtilen amaçlarla.
6.2. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Medical Network tarafından, KVK Kanunu’nda düzenlenen ilkeler ve yükümlülüklere uygun olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki Kişisel Veriler işlenmekte olup, bu bölümde ayrıca, Kişisel Veri Sahibi kategorileri, Kişisel Veri kategorileri ile Kişisel Veri Sahibi kategorilerinin ilişkilendirilmesine ilişkin hususlar da belirtilmektedir.

6.2.1. Kişisel Veri Kategorizasyonu
Aşağıdaki tabloda Medical Network tarafından işlenen Kişisel Veri kategorileri belirtilmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ
AÇIKLAMASI

Kimlik Bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.
İletişim Bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.
Lokasyon Verisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Veri Sahibinin Medical Network araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Medical Network tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Kişisel Veri Sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen, Kişisel Veri Sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler.
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
Finansal Bilgi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Medical Network’ün Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen Kişisel Veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler ile çalışanlara ilişkin finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı vb bilgiler.
Görsel/İşitsel Bilgi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile Kişisel Veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.
Özlük Bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Medical Network ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü Kişisel Veri.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi).
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Medical Network’ün yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

6.2.2. Kişisel Veri Sahibi Kategorizasyonu
Medical Network tarafından, aşağıda belirtilen Kişisel Veri Sahibi kategorilerinin Kişisel Verileri işlenmekle birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişilerin KVK Kanunu kapsamında Medical Network’e bir talep yöneltmeleri halinde, söz konusu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ AÇIKLAMASI
Kullanıcı(lar) Medical Network’ün yürüttüğü faaliyetler kapsamındaki basılı ve online yayıncılık hizmetlerinden, Medical Network’ün internet sayfası üzerinden ya da başka bir yolla, yayınlanmak üzere akademik makale sunmak, yayınlanmış akademik makaleleri araştırmak, incelemek, indirmek, video ve TV izlemek gibi yollarla faydalanan ve bu doğrultuda Kişisel Verileri elde edilen gerçek kişiler. Bu Politika’nın amaçları bakımından, Medical Network’ün yukarıda belirtilen hizmetlerinden yararlanan kişinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin gerçek kişi çalışanları, hissedarları ve yetkilileri Kullanıcı addedilecektir.
Çalışan(lar) Medical Network bünyesinde ve bordrosunda kayıtlı olarak çalışan gerçek kişiler.
Çalışan Aday(lar)ı Medical Network’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Medical Network’ün incelemesine açmış olan gerçek kişiler.
İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları, Yetkilileri Medical Network’ün her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (hizmet alınan kişiler,.. gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
Şirket Hissedarı Medical Network’de pay sahibi gerçek kişiler.
Şirket Yetkilileri Medical Network yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.
Ziyaretçiler Medical Network’ün sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişiler.

6.2.3. Veri Kategorileri ile Veri Sahipleri Kategorilerinin İlişkilendirilmesi
Aşağıdaki tabloda, yukarıda belirtilen Kişisel Veri Sahibi kategorileri kapsamındaki kişilerin hangi tip Kişisel Verilerinin işlendiği detaylandırılmaktadır:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgisi
Kullanıcı, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçiler

İletişim Bilgisi
Kullanıcı, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçiler

Lokasyon Verisi
Çalışan, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
Çalışan, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
Kullanıcı, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçiler

Finansal Bilgi
Kullanıcı, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçiler

Görsel/İşitsel Bilgi
Kullanıcı, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçiler

Özlük Bilgisi
Çalışanlar, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri
Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Kullanıcı, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçiler

6.3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
Medical Network tarafından Kişisel Veriler; ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda, söz konusu mevzuatta belirtilen süre boyunca, ilgili kanun ve mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde ise, Medical Network’ün söz konusu veriyi işlerken yürüttüğü faaliyete bağlı olarak Medical Network’ün uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca söz konusu Kişisel Verinin işlenmesini gerektiren süre kadar işlenir ve saklanır. Daha sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel Verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Medical Network’ün belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; Kişisel Veriler sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya Kişisel Veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla ve söz konusu hakkın ileri sürülebilmesi için kanunda öngörülen zaman aşımı süreleri ile sınırlı olarak saklanabilir. Bu durumda, saklanan Kişisel Verilere herhangi bir başka amaçla erişim sağlanmaz ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili Kişisel Verilere erişim sağlanır. Burada bahsi geçen süre sona erdikten sonra da Kişisel Veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Medical Network, hukuka uygun olan Kişisel Veri İşleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmek kaydıyla, Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini üçüncü kişilere aktarabilir.
7.1. MEDICAL NETWORK TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
Medical Network, Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen kişi kategorilerine aktarılabilir:
• Medical Network’ün iş ortaklarına,
• Şirket Hissedarları’na,
• Şirket Yetkilileri’ne,
• Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
Aktarımda bulunulabilecek, yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişi Tanımı Veri Aktarım Amacı
İş Ortağı Medical Network’ün ticari faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak (örneğin danışmanlık hizmetleri) ya da belirli hizmetleri vermek (örneğin, reklam hizmetleri) gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu, işbirliği ya da birlikte iş yaptığı taraflar. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.

Şirket Hissedarı Medical Network’de pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler. İlgili mevzuat hükümlerine göre Medical Network’ün şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak.
Şirket Yetkilileri Medical Network yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler. İlgili mevzuat hükümlerine göre Medical Network’ün ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Medical Network’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Medical Network’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri. İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

7.2. KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA ŞARTLARI
7.2.1. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları
Medical Network, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri İşleme amaçları doğrultusunda, Kişisel Veri Sahibinin açık rızası varsa veya Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası yoksa da aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda Kişisel Verileri üçüncü kişilere aktarabilir:
• Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme varsa,
• Kişisel Veri Sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluysa ve Kişisel Veri Sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumdaysa veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekliyse,
• Medical Network’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunluysa,
• Kişisel Veriler, Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştirilmişse,
• Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluysa,
• Kişisel Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Medical Network’ün meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunluysa.
7.2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları
Medical Network, Kişisel Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri İşleme amaçları doğrultusunda aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir:
• Kişisel veri sahibinin açık rızası varsa; veya
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yoksa;
1. Kişisel Veri Sahibinin sağlığı ve dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
2. Kişisel Veri Sahibinin sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.
7.3. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
Medical Network tarafından; Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri, KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ve KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmek kaydıyla aktarılabilir.
7.3.1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılma Şartları
Medical Network, Kişisel Verileri; Kişisel Veri İşleme amaçları doğrultusunda, Kişisel Veri Sahibinin açık rızası varsa veya Kişisel Veri Sahibinin açık rızası yoksa da aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda, Kişisel Verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilir:
• Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme varsa,
• Kişisel Veri Sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekliyse,
• Medical Network’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunluysa,
• Kişisel Veri, Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştirilmişse,
• Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluysa,
• Kişisel Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Medical Network’ün meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunluysa.
7.3.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Medical Network, Özel Nitelikli Kişisel Verileri; Kişisel Veri İşleme amaçları doğrultusunda, aşağıdaki hallerde, Kişisel Verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilir:
• Kişisel Veri Sahibinin açık rızası varsa; veya
• Kişisel Veri Sahibinin açık rızası yok ise;
1. Kişisel Veri Sahibinin sağlığı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
2. Kişisel Veri Sahibinin sağlığına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.
8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Medical Network , KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alır, bu kapsamda gerekli denetimleri yapar veya yaptırır. İşlenen Kişisel Verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Medical Network bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgilisine ve KVK Kurulu’na haber verir.
8.1. TEKNİK TEDBİRLER
Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak için Medical Network tarafından alınmakta olan teknik tedbirler aşağıda belirtilmektedir:
• Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınır, alınan önlemler periyodik olarak güncellenir ve yenilenir.
• İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınır.
• Erişim yetkileri sınırlandırılır, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilir.
• Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilir, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilir.
• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulur.
• Teknik konularda bilgili personel istihdam edilir.
• Kişisel Verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramaları yapılır. Bulunan açıkların kapatılması sağlanır.
• İhtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alınarak sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanır.
• Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
8.2. İDARİ TEDBİRLER
Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak için Medical Network tarafından alınmakta olan idari tedbirler aşağıda belirtilmektedir:
• Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilir.
• İş birimi bazında, Kişisel Verileri İşleme konusunda hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak, Medical Network içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanır ve uygulanır.
• Personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen sözleşme ve belgelere; Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi, Kişisel Verilerin ifşa edilmemesi ve Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak aktarılmaması ve kullanılmaması gerektiği ve Kişisel Verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Medical Network ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam edeceği ve bu yükümlülüklere uyulmaması halinde iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanacağı yönünde kayıtlar konur. Gerektiğinde bu doğrultuda personelden taahhütler alınır. Bu konuda personel bilgilendirilir, farkındalıkları oluşturulur ve denetimler yürütülür.
• Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişilerle ve Kişisel Verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, bu kişilerle akdedilen sözleşmelere; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenir.
• İşlenen Kişisel Verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durum en kısa sürede ilgilisine ve KVK Kurulu’na bildirilir.
• Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam edilir ve personele Kişisel Verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimler verilir.
• Kendi tüzel kişiliği nezdinde KVK Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetleri giderilir.
8.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERİN DENETİMİ
Medical Network, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapar veya yaptırır. Bu denetim sonuçları Medical Network’ün iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanır ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülür.
9. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Medical Network; KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatır. Bu kapsamda Medical Network, Veri Sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibinin sahip olduğu haklar konusunda aydınlatma yapar.
Medical Network, söz konusu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVK Kanunu hükmü kapsamında Kişisel Veri Sahiplerine yönelik aydınlatma metni hazırlamış ve bu Politika ile birlikte internet sayfasında (www.medicalnetwork.com.tr) yayınlamıştır.
10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ
Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca; ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler, Medical Network’ün kendi kararına istinaden veya Kişisel Veri Sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, BU HAKLARINI KULLANMASI, BAŞVURULARA CEVAP
11.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE KULLANLMASI
11.1.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
Kişisel Veri Sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
• Kendisiyle ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendisiyle ilgili Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kendisiyle ilgili Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
11.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulmuş olduğundan, Kişisel Veri Sahipleri bu konularda 11.1.1’de sayılan haklarını ileri süremezler:
• Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
• Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
• Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Kişisel Veri Sahipleri, KVK Kanunu’nun 28 (2) maddesi gereğince, aşağıda belirtilen hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda 11.1.1’de belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:
• Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
• Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş Kişisel Verilerin işlenmesi.
• Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
• Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
11.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel Veri Sahipleri yukarıda 11.1.1’de belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Medical Network’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:
Başvuru Formu’nu info@medicalnetwork.com.tr e-posta adresine göndererek;
1. Başvuru Formu’nun, ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Mecidiyeköy Mah. Atakan Sk. No: 22 D:6 Şişli/İstanbul adresine iletilerek.
Kişisel Veri Sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için Kişisel Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
11.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
Kişisel Veri Sahibi, KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Medical Network’ün cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.
11.2. MEDICAL NETWORK’ÜN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ
11.2.1. Medical Network’ün Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
Kişisel Veri Sahibinin, yukarıda 11.1.3’de yer alan usule uygun olarak talebini Medical Network’e iletmesi durumunda Medical Network talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Medical Network tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
11.2.2. Medical Network’ün Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler
Medical Network, başvuruda bulunan kişinin Kişisel Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek için ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve Kişisel Veri Sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek için, Kişisel Veri Sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
11.2.3. Medical Network’ün Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı
Medical Network, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
• Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
• Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
• Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
• Kişisel Veri İşlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
• Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
• Kişisel Veri İşlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
• Kişisel Veri İşlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
• Kişisel Veri Sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.
• Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
• Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
12. MEDICAL NETWORK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI
Medical Network bünyesinde, işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politika ve prosedürleri yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince bir Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Bu Komite’nin başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir:
• Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak, Şirket’in üst yönetiminin onayına sunduktan sonra yürürlüğe koymak.
• Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanmasının ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını Şirket’in üst yönetiminin onayına sunmak.
• KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
• Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket bünyesinde ve Medical Network’ün işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
• Medical Network’ün Kişisel Veri İşleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak.
• Kişisel Verilerin korunması, politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Veri İşleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlemek.
• Kişisel Veri Sahiplerinin başvurularını karara bağlamak veya gerektiğinde karara bağlanmak üzere üst yönetime iletmek.
• Kişisel Verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Medical Network bünyesinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini üst yönetime iletmek.
• KVK Kurulu ve KVK Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek.
• Şirket üst yönetiminin Kişisel Verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

EK 1- ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Medical Network tarafından, Çalışanların, Politika’nın 6.2.1. maddesinde açıklamaları yapılmış olan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon verisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, finansal bilgi, görsel/işitsel bilgi, Özel Nitelikli Kişisel Veri, talep-şikayet yönetimi bilgisi kategorileri kapsamındaki Kişisel Veriler, Politika’nın 6.1. maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

• Çalışanların istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanların performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve takibi,
• Çalışanlara sağlanan yan hakların ve menfaatlerin planlanması ve takibi,
• Çalışanların ücret yönetimi ve prim süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Şirketin insan kaynakları stratejilerinin planlanması, yedekleme süreçleri ve organizasyonel gelişim faaliyetleri,
• Şirketin Çalışan bağlılığının ölçümlenmesi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
• Çalışanların kariyer gelişimi, eğitim ve yetenek yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,
• Şirket genelinde, toplantı, davet vb. etkinlikler düzenlenmesi,
• Şirketin faaliyetlerinin Şirket politikalarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi konusunda denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Şirket Çalışanlarına yönelik iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Şirket içi güvenlik ve gizliliğin korunması,
• Şirket bünyesindeki fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi ve aynı pozisyondaki Çalışanlara eşit muamele yapılması,
• Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması,
• Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,
• Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,
• Usulsüzlükle mücadele, disiplin soruşturmaları,
• Çeşitli insan kaynakları uygulamaları,
• Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizler,
• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Acil tıbbi müdahaleler,
• Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi.

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri Çalışanların Kişisel Verileri; işe alım sürecinde fiziki ya da elektronik ortamda sağlanan veya edinilen özgeçmişleri, haklarında Şirket tarafından yürütülen araştırma ve kontroller, işe başlama sürecinde ilgili mevzuat ve Şirket uygulamaları gereği, kimlik bilgileri, sağlık raporunda yer alan Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler ve fotoğraf dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Çalışanların temin ettikleri bilgi ve belgeler, Çalışanların yazılı ya da sözlü beyanları; Şirket tarafından kendilerine sağlanan bilgisayar, telefon, e-posta adresi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması Çalışanların Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri, Medical Network tarafından, Politika’nın 7.1. maddesinde belirtilen kişilere ve Şirket Kullanıcılarına, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmek kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında aktarılabilecektir.

Çalışanların KVK Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamındaki Hakları Şirket Çalışanları da KVK Kanunu 11. Maddesine göre Veri Sahiplerine tanınmış olan haklardan Politika’nın 11. Maddesine göre yararlanabileceklerdir.

EK 2- ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Medical Network tarafından, Çalışan Adayları’na ilişkin olarak, “Medical Network Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nın 6.2.1. maddesinde açıklamaları yapılmış olan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon verisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, finansal bilgi, görsel/işitsel bilgi, Özel Nitelikli Kişisel Veri, talep-şikayet yönetimi bilgisi kategorileri kapsamındaki Kişisel Veriler, Politika’nın 6.1. maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:
• Çalışan Adayının niteliğini, tecrübesini ve ilgisini ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek;
• Gerektiği takdirde, Çalışan Adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak;
• Başvuru ve işe alım süreci hakkında veya sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek;
• İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak;
• Medical Network’ün uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri Çalışan Adaylarının Kişisel Verileri: yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formları; Çalışan Adaylarının Medical Network’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler; İstihdam veya danışmanlık şirketleri; video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında; Çalışan Adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirket tarafından yapılan araştırmalar; tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması Çalışan Adaylarının Kişisel Verileri, Medical Network tarafından, Politika’nın 7.1. maddesinde belirtilen kişilere ve Çalışan Adaylarının referans olarak gösterdiği kişilere, söz konusu kişilerle teyitleşmek amacıyla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmek kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında aktarılabilmektedir.

Çalışan Adaylarının KVK Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamındaki Hakları Şirket Çalışan Adayları da KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre Veri Sahiplerine tanınmış olan haklardan Politika’nın 11. Maddesine göre yararlanabileceklerdir.

01.08.2022

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Medical Network ( ‘‘Medical Network’ün’’, ‘‘Şirket’’ veya “Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak Şirketin .trwww.medicalnetwork.com adresli web sayfasında yayımlanmış olan “Medical Network Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile “Medical Network Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni” çerçevesinde:
1. Kişisel Verilerimin işlenmesi konusunda Medical Network tarafından, aşağıdaki hususlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açıkça ve tam olarak bilgilendirildim:
(i) Medical Network tarafından, “Medical Network Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nın 6.2.1. maddesinde açıklamaları yapılmış olan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon verisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, finansal bilgi, görsel/işitsel bilgi, özlük bilgisi, özel nitelikli kişisel veri, talep-şikayet yönetimi bilgisi kategorileri kapsamındaki Kişisel Verilerin işlendiği;
(ii) Medical Network tarafından, Kişisel Verilerin, yürüttüğü faaliyetleri doğrultusunda, müşterilerinin basılı ve online yayıncılık hizmetlerinden yararlandırılması; müşterilere, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistikî analizler yapılması; hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması; hizmetleri karşılığı fatura tanzimi, tahsilatların ve ödemelerin yapılması; dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması; kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda ve teknolojik konularda hizmet alınabilmesi; kimlik teyidi; soru ve şikâyetlere cevap verilmesi; veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması; düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi; bilgilerin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması; müşteri memnuniyetinin ölçülmesi; şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi; hukuk işlerinin icrası/takibi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ve Çalışanlar bakımından Politika’da Ek 1’de, Çalışan Adayları bakımından Politika’da Ek 2’de belirtilen amaçlarla işlendiği;
(iii) Medical Network tarafından, Kişisel Verilerin, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmek kaydıyla, Medical Network’ün İş Ortaklarına, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak; Şirket Hissedarlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre Medical Network’ün şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak; Şirket Yetkililerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre Medical Network’ün ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak; Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak ve Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişilerine, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak yurt içi ve yurt dışında aktarılabileceği;
(iv) KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca; Medical Network’e başvurarak kendimle ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu haklarıma ilişkin taleplerimi, kimliğimi tespit edici gerekli bilgilerle Şirket’in www. medicalnetwork.com.tr adresindeki Başvuru Formu’nu doldurarak, info@medicalnetwork.com.tr e-posta adresine veya Başvuru Formu’nun, ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Mecidiyeköy Mah. Atakan Sk. No: 22 D:6 Şişli/İstanbul adresine iletilerek veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğum.
2. Yukarıda belirtilen bilgilendirme doğrultusunda özgür iradem ile Yukarıda 1(i)’de belirtilen kategoriler kapsamındaki, Özel Nitelikli Kişisel Verilerim de dahil, Kişisel Verilerimin, yukarıda 1 (ii)’de belirtilen amaçlarla ve KVK Kanunu hükümleri uyarınca;
(i) Medical Network tarafından işlenmesine;
(ii) Yukarıda 1(iii)’de belirtilen kişilere ve amaçlarla yurt içinde ve yurt dışına Medical Network tarafından aktarılmasına
açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
3. Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum Kişisel Verilerimin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
4. İşbu metinde büyük harfle başlayan terimler, burada farklı bir şekilde tanımlanmış olmadıkları taktirde, Şirketin www.medicalnetwork.com.tr adresli web sayfasında yayımlanmış olan “Medical Network Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile “Medical Network Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni” ve KVK Kanunu’nda bu terimlere atfedilmiş olan anlamları haiz olacaktır.
İşbu metni, Şirketin www.medicalnetwork.com.tr adresli web sayfasında yayımlanmış olan “Medical Network Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile “Medical Network Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, burada açık rızamı verdiğim konularda Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve aydınlatıldığımı, açık rızamı tamamen serbest ve özgür iradem ile verdiğimi kabul ediyorum.
01.08.2022